header-photo

مقایسه کنید سفر استانی احمدی نژاد و گوردن براون را

اینکه سفرهای استانی احمدی نژاد عوام فریبانه، عزت کش،  اغوا کننده، تبلیغاتی و هدر دادن منابع مالی است بر خود اصولگرایان هم ثابت شده است. این که نمی شود هر دو دقیقه یک مصوبه داشت و آن مصوبه آبدوغ خیاری و یا دروغی نباشد احتیاج به مغز انیشتن ندارد. گفتنی بسیار است ولی عکس ها خود گویا هستند. به پرده های عظیمی که پشت احمدی نژاد و هیات دولت آویخته شده نگاه کنید. ببنید برای سه مناسبت سه پرده ی بسیار بزرگ فراهم شده است آن هم در سالی که قرار است الگوی مصرف اصلاح شود.

حالا نگاه کنید  به تنها نوشته ی پشت سر نخست وزیر انگلیس که سپتامبر گذشته کابینه اش را همچون احمدی نژاد در بیرمنگام تشکیل داد. میز تشکیل کابینه ی احمدی نژاد را هم با میز تشکیل کابینه ی براون مقایسه کنید. همراهیان را هم مقایسه کنید. ضمنا قابل توجه است که سفرهای کابینه ای ایشان تاکنون که بیش از یک سال از نخست وزیری اش گذشته سه سفر بوده است. 
لینک های مربوط: 
یک،  دو، سه،
این هم موردی دیگر
روی عکس ها کلیک کنید به اندازه ی بزرگتر دیده می شوند
Blog Widget by LinkWithin