header-photo

یک نکته ی کوچک اما مهم پیش گیری از آتش سوزی

سشوارها جدید گمانم بیشترشان یک گرماسنج دارند که بعد از مدتی که خیلی کار کرده باشند اگر سشوار را خاموش و دوباره روشن کنید از روش شدن دوباره سشوار جلوگیری می کند. یعنی با وجودی که دکمه ی سشوار روشن است خود سشوار خاموش می ماند. اما پس از ان که گرما سنج خنک شود سشوار خودبخود روشن می شود. خیلی امکان دارد کسی در این حالت سشوار را رها کند به اتاق و یا طبقه ی دیگری و یا حتی سرکار برود درحالی که سشوار در نبود فرد در آنجا روشن می شود و اتفاقی که نباید شاید بیافتد... درس و نکته ای که چندی پیش با قیمت بسیار زیاد و تلخی آموختم.  یادمان باشد سشوار را خاموش کنیم یا همیشه پس از استفاده آن را از برق بکشیم. همین.ء
Blog Widget by LinkWithin