header-photo

مهرورزی اسلامی: می توانید خودتان را حلق آویز کنید قبل از اینکه ما شما را اعدام کنیم

خبر تلخ است. پزشکی 27 ساله که با تمام معیارها هم بالغ است و هم عاقل و هم رشیده را در پارکی در همدان به همراه کارمندی از صدا و سیما دستگیر می کنند. سئوالات بی جوابی این دستگیری بسیار زیادند:

1. مگر ازدواج موقت یک امر توصیه شده نیست. مگر یک بوسه در ازدواج موقت به ا ندازه ی یک حج عمره نیست؟ مگر غیر از این است به فتوای اکثر مجتهدین اسلامی وقتی دختری بالغ و رشیده و عاقل باشد برای ازدواج موقت به شرط حفظ باکره بودن حتی اجازه ی پدر شرط نیست؟ (به همان منبع بالا مراجعه کنید)

2. پدر این خانم دکتر روز بعد ا ز دستگیری از جریان مطلع می شود. به چه دلیلی برای مثلا جرمی به این کوچکی این خانم جوان را از دسترسی به خانواده اش و یا یک وکیل محروم کرده اند؟ آیا اگر پدر این فرد قبلا آگاه می شد روایت دیگری از حادثه ی پارک نمی داد؟

3. اگربازداشت این مرحومه کاری قانونی بوده وی می باید در بازداشتگاهی قانونی و استاندارد نگهداری می شده است. وجود صندلی های متعدد و پارچه های تبلیغاتی در محل بازداشتگاه بیش از هر چیزی نشاندهنده ی نبود قانون در جایی است که کسی را به جرم کاری غیر قانونی بازداشت کرده اند.

4. یک جرم یک جرم است با مجازات هماهنگ و همسنگ با آن. چه برخورد رعب آور و خوار کننده ای با این خانم دکتر جوان باید شده باشد که او در عرض 24 ساعت تمام در های امید و زندگی را در برابرش بسته می بیند و خودکشی می کند؟ در شرایط انسانی می باید پیش از هر چیزی به آسیب روانی ایشان توجه می شد.


Blog Widget by LinkWithin