header-photo

احترام به 12 دقیقه ام!

برای پرتو افکنی ام آرآی به بیمارستان رفته بودم. ابتدا باید یک فرم را پر می کردم. دیدم کنار فرم یک لیست از موسیقی هم داده اند در سه دسته: کلاسیک، پاپ، و جاز. که من می باید دو مورد را انتخاب می کردم. برای چه؟ برای اینکه می باید 12 دقیقه بی حرکت در آن لوله ی بزرگ شیری رنگ دراز بکشم تا ایشان عکسشان را از بنده بگیرند و فکر کرده اند خوب است برای جلوگیری از اذیت شدن گوش بیمار هدفن که می دهند به گوشش بگذارد برایش موسیقی هم پخش کنند. اما جالبترینش این است که آنها نمی خواهند حتی برای این 12 دقیقه هم موسیقی خودشان را به تو تحمیل کنند و مجبورت کنند به موسیقی مورد علاقه ی آنها گوش بدهی و یا نصیحت فلان روحانی رابگذارند که در این دوازده دقیقه هدایتت کند و به بهشت برین رهنمونت کند. احترام به آزادی افراد از همین کارهای کوچک پیداست نه با داد زدن به اینکه در کشور ما آزادی مطلق است.ء
Blog Widget by LinkWithin