header-photo

خاتمی به چه دردی می خورد؟

بی گمان کسانی که (همچون خود من) از نحوه ی مدیریت خاتمی منتقد و بلکه عصبانی هستند و معتقدند که خاتمی سرمایه ی بزرگ اعتماد ملی و ذخیره ی بزرگ اشتیاق سراسری برای تغییر و پایه ریزی ایرانی جدید را به هدر داد هیچگاه نمی توانند صرفا به خاطر احمدی نژاد و کارهایش به ستایش خاتمی بپردازند. بخصوص انکه اگر احمدی نژاد را نتیجه ی سوء مدیریت و بی عرضگی او نیز بدانیم (که من با هر دوی این انتقاد ها موافقت کامل دارم). اما اکنون چه؟ آیا اگر بار دیگر خاتمی بخواهد رییس جمهور شود به او رای می دهم؟ جواب: خیر. دلیل: خاتمی از لحاظ شخصیتی آدمی چالشگر نیست و نمی توان از او توقع داشت خودش نباشد. پس او همچنان به درد کار اجرایی نمی خورد در حد ریاست جمهوری نمی خورد. من حتی گمان نمی کنم به درد ریاست مجلسی هم بخورد به همان دلیل شخصیتی که نمی تواند با مخالفان برخورد کنند وتنها راه برخوردش مماشات است.

پس خاتمی به چه دردی می خورد؟ واقعیت این است که اندیشه های آزادی خواهانه خاتمی بسیار محترمند (گرچه او ناتوان از عملی کردن آنهاست ) و او به خاطر تند روی هایی احمدی نژاد امروز بین جناح های مختلف محترم تر شده است. البته باید احترام بین المللی خاتمی را نیز که روشش و منشش مورد قبول جامعه ی بین المللی قرار گرفته است را نیز به سرمایه ی امروز خاتمی اضافه کرد. بنابراین بهتر است کسانی که بدنبال تغییرات در صحنه ی سیاسی ایران هستند مرتکب اشتباهی که اصلاح طلبان با قدرت رسیدن مرتکب شدن و سعی در حذف هاشمی رفسنجانی کردند نشوند و از سرمایه ی های خاتمی بدون تن دادن تام و تمام به روشش برای پیشروی اهداف استفاده کنند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

عیب از خاتمی نیست ... خاتمی از خودشون بود و انتظار دیگری ازش نمی رفت...
اشکال از ماست که هیچوقت عبرت نگرفتیم که نگهشان نداریم ... حتی وقتی به ناموس این ملت دست درازی می کنند
Blog Widget by LinkWithin