header-photo

عاقبت قطعنامه ی جدید!

سفیر روسیه در شورای امنیت: قطعنامه مجوزی برای استفاده از زور نیست.
این گفته خودش نشان می دهد که این قطعنامه می تواند مجوزی برای استفاده از زور باشد. چون از این حرف ها محکم تر و خشن تر را بارها همین روس ها بعلاوه ی متحدان اروپایی اش چون فرانسه و آلمان گفتند.

Blog Widget by LinkWithin