header-photo

خوبی های انتخاب احمدی نژاد (1)

از این پس دنباله دار خوبی های ظهور و حضور احمدی نژاد را به مناسبت اخبار می نویسم.
1.به همت او مردمسالاری در ایران طعم تازه ای یافت و او با مهروزی تمام باعث شد که مردم مزه ی رای دادن و و رای ندادن را بچشند.


1 comments:
بیلی و من

گفت...

سلام. خوب کاری کردی مبارکه
Blog Widget by LinkWithin